محمدرضا اهوارکی

طراح و توسعه دهنده ی iOS و دانشجوی مخابرات امن و رمزنگاری